ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE VASTSTELLING
VAN DE BEGROTING 2021
Boxtel, 25 november 2020

Vandaag, 25 november was er een Algemene Bestuursvergadering bij Waterschap de Dommel, die voor het grootste gedeelte in het teken stond van vaststelling van de Beleidsbegroting 2021 en de erop volgende jaren.

Dit is de financiële vertaling van de Voorjaarsnota
waar de hoofdlijnen van beleid worden uitgezet. De
VVD was tevreden met de uitwerking in de Beleids-
begroting 2021 van de kaders, zeker omdat deze bin-
nen de afgesproken financiële ruimte bleven: inflatie
plus maximaal 2%.


Het gaat hierbij om de verhoging van de totale belasting,
maar dit kan per belasting groep wel verschillen.
De VVD maakt zich wel zorgen over de grote ambities
van het waterschap. Het Algemeen Bestuur wil erg veel
uitvoeren, soms teveel. Daarom hebben we wat op de
rem getrapt, het moet allemaal haalbaar en betaalbaar
blijven!

Een ander voorstel dat werd besproken was het voorgestelde landelijke nieuwe belastingstelsel voor de waterschap-
pen. Waterschappen mogen zelf belastingen opleggen, maar de wijze waarop die worden vastgesteld is zeker aan vernieuwing toe. De Unie van Waterschappen is met een voorstel gekomen en dat gaf binnen Waterschap de Dommel veel discussie. Als VVD zijn we voor bedrijven opgekomen, we maken ons zorgen dat zij in de toekomst veel meer gaan betalen. Onze Watergraaf gaat in de vergadering van de Unie onze zorgen inbrengen.

Namens de fractie: René Dekkers
Fractievoorzitter VVD Dommel
Tel.: 06-33840930
Stuur ons een mail