BEHANDELING STROOMGEBIEDSBEHEERPLAN
Gisteren 30 september werd het SGBP behandeld in het Algemeen Bestuur. Dit alles uiteraard strikt conform de corona-richtlijnen. De afkorting SGBP staat voor Stroomgebiedsbeheersplan. Het SGBP bevat vooral maatrege-
len die het waterschap vanuit de KRW (Kaderrichtlijn Water) neemt om de waterkwaliteit te borgen.

De VVD onderschrijft de ambitie en opgave van de KRW. Wel realiseren we ons dat de opgave dusdanig hoog is dat het voor de hand ligt dat we niet alle doelen zullen gaan halen in 2027. We steunen het maatregelenpakket van het SGBP. De verwachting is dat de discussie over de KRW doelen nog terug komt in de behandeling van het WBP5 (Water Beheerplan 5), die later dit jaar en/of begin komend jaar aan de orde komt. Hier blijven we als VVD scherp op een realistische aanpak.
Boxtel, 1 oktober 2020

Namens de fractie: Bas Peeters
Algemeen Bestuurslid VVD Dommel
Tel.: 06-82919778
Stuur ons een mail