VVD-FRACTIE UITGEBREID VAN 4 NAAR 6 LEDEN
Boxtel, 21 februari 2020

Het heeft even geduurd maar nu is toch het voorstel van
de VVD-fractie om meerdere commissieleden, niet zijnde
AB leden (Burgercommissieleden) in de drie vaste com-
missies op te nemen, met eenstemmigheid aangenomen.
Dat gebeurde in de AB-vergadering van 19 februari jl.


Hierop heeft de VVD een tweetal leden, die ook op de lijst
stonden bij de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019
voorgedragen. Het gaat om de nummers 5 en 6 van de kies-
lijst, respectievelijk Jos Kuppens uit Eindhoven (die de vorige
bestuursperiode ook al als AB lid meedraaide) en Fred
Knoops uit Veldhoven.

Jos zal aan de Commissievergaderingen Waterketen zijn bijdrage leveren, terwijl Fred is toegevoegd aan de Commis-sie Watersysteembeheer. Hiermee bestaat per 19 februari de VVD-fractie uit zes personen.

We wensen de beide heren alle succes.
Jos Kuppens
Fred Knoops

René Dekkers
Fractievoorzitter VVD Dommel
Tel.: 06-33840930
Stuur me een mail