ALGEMENE BESCHOUWING BIJ DE BEGROTING 2020
Boxtel, 27 november 2019

De Begroting 2020 die ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur is aangeboden is de eerste begroting in deze nieuwe bestuursperiode. Deels natuurlijk voortbordurend op reeds eerder ingezet beleid maar ook deels nieuw beleid bevattend op basis van het na de verkiezingen gesloten bestuursakkoord.

De VVD heeft geconstateerd dat in de voorgelegde begroting lang niet alle in het bestuursakkoord opgenomen ambities financieel zijn vertaald (dan wel geheel financieel zijn opgenomen) en dat baart ons zorgen. De begroting biedt eigenlijk geen extra financiële ruimte dus dat betekent dat, om de ambities uit te voeren, de dekking daarvoor ontbreekt. Er zit financieel geen rek in. Het zonder meer dekken van de ambities uit de reserves is voor ons niet acceptabel. De reserves zijn bovendien niet onuitputtelijk. Het verder verhogen van de belastingen vinden wij ook niet acceptabel.

De VVD-fractie vindt dat als er nieuw beleid moet worden gefinancierd, er oud beleid zal moeten vervallen. In het licht van de voorstellen die het komende jaar aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd, zoals onder meer de landbouwtransitie, biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptatie, moet er het komende jaar een fundamentele discussie worden gevoerd over wat wij als onze kerntaken beschouwen, waar onze prioriteiten liggen. Het is essentieel dat wij herijken wat onze doelen zijn.

Alles blijven doen is geen optie en onbetaalbaar. Wij hebben aangegeven bij de behandeling van de voorjaarsnota komend jaar een realistische financiële vertaling te verwachten van onze ambities, waarbij passende dekkingsvoorstel-len worden gedaan. De VVD-fractie heeft het Dagelijks Bestuur verder de boodschap meegegeven dat wij 'strak sturen op de kosten, de planning en het personeel' absoluut essentieel vinden. Dat bovendien de toename van de perso-neelsformatie en de daarbij behorende kosten nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden.

Zeker in het licht van alle onzekerheden voor de toekomst hebben wij er ook op aangedrongen dat wij de risico's beter en helderder in beeld willen hebben en ook, dat bij grote investeringen de dikwijls verstrekkende financiële consequenties goed duidelijk zijn en wij ook goed zicht houden op onze reservepositie en ons risicoprofiel. Dat is absoluut noodzakelijk om verantwoorde keuzes te kunnen maken.

De VVD is akkoord gegaan met de Begroting 2020 zoals die ons is voorgelegd, inclusief de daarbij behorende afspraken ten aanzien van de belastingen (zoals overeengekomen in het bestuursakkoord) maar hebben wel duidelijk aangegeven waar onze zorgen liggen. Wat ons betreft oud beleid inruilen voor nieuw, de noodzaak tot het voeren van een kerntakendiscussie, geen verdere uitputting van onze reserves en geen verdere lastenverhogingen.

Namens de fractie: Ina Batenburg-van Veen
Algemeen Bestuurslid VVD Dommel
Tel.: 06-82691542
Stuur ons een mail