BESCHOUWINGEN BIJ DE VOORJAARSNOTA 2017
Boxtel, 23 juli 2017

De provincie Brabant en gemeente Eindhoven (en omliggende gemeenten) hebben veel verschillende taken. Waterschap de Dommel houdt zich alleen bezig met het beheer van het water (de zogenaamde waterstaatszorg) en de zorg voor de techniek die het water onder controle moet houden.

De Waterstaatszorg staat niet op zichzelf en hebben allerlei raakvlakken met andere terreinen, zoals ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeheer. Dat zijn terreinen waarop onze provincie en de gemeenten gezamenlijke taken hebben. Een goede afstemming van het beleid tussen waterschappen enerzijds en gemeenten en provincies anderzijds is dus nodig. Het bestuur van het waterschap is democratisch gekozen (waterschap verkiezingen) en namens de VVD Eindhoven is Jos Kuppens één van de waterschap-bestuurders.

Gelet op de force ambitie van het waterschap pleit de VVD-fractie in het Waterschap  ervoor om met uitzondering van de echt noodzakelijke maatregelen, zoals het actieplan “leven de dommel” eventuele aanvullende activiteiten zoveel mogelijk te beperken, zodat de realisatie van de opgave betaalbaar blijft.
De VVD fractie gaat akkoord met de voorjaarsnota van het waterschap maar we hebben wel enkele aandachtspunten:

• De realisatie van de projecten die al een aantal jaren bij de planning achterblijft en acht een goede prioritering dan
  ook aan de orde;
• Als er keuzes gemaakt moeten worden ziet de VVD dat graag terug in de begroting van 2018 zodat de opgave van
  de realisatie betaalbaar blijft en ook de tariefontwikkeling binnen de afgesproken bandbreedte wordt gehouden.

Jos Kuppens
VVD-fractie WS De Dommel
Tel.: 06-48600307
Stuur me een mail