VVD STANDPUNT M.B.T. HET MVO BELEID
Boxtel, 14 maart 2017

De VVD Fractie van Waterschap De Dommel vindt dat het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) een duidelijke relatie moet hebben met de drie kerntaken van het waterschap. Deze drie kerntaken, eenvoudig weergegeven, zijn:

    • Schoon water / zuivering;
    • Droge voeten;
    • Voldoende water.

Daarnaast mag het niet leiden tot het verhogen van de belastingtarieven. De energiefabriek in Tilburg is hier weer een goed voorbeeld van, immers

    • Deze heeft een relatie met de zuivering,
    • Levert energie op (en is dus duurzaam) en
    • Is economisch rendabel (het proces levert grondstoffen op die geld opbrengen).

Verder vindt de VVD dat de focus moet liggen op twee thema’s, waarvan het thema goed werkgeverschap voor medewerkers en omgeving altijd een standaard vereiste behoort te zijn:

    • Klimaat en energie: als waterschap ondervinden wij sterk de gevolgen van ons veranderend klimaat;
    • Milieu impact en verbruik grondstoffen (realisatie en bedrijfsvoering): dit betekent groeien naar een circulaire
      economie.

De VVD-fractie zal zich krachtig blijven inspannen om bovenstaande doelen te bereiken.

Jos Kuppens
Algemeen Bestuurslid VVD-fractie De Dommel
Tel.: 06-48600307
Stuur me een mail