ALGEMENE BESCHOUWINGEN IN DE COMMISSIE
WATERSYSTEEM BIJ DE BELEIDSBEGROTING 2017
Boxtel, 16 november 2016

De fractie van de VVD, bij monde van de heer Dekkers, kan zich niet in alle uitgangspunten van voorliggende Beleidsbegroting vinden. Voorgesteld wordt om het WBP4 op de huidige wijze voort te zetten, ook wat betreft de gebiedsprioritering.

De stresstest heeft echter aangetoond dat sprake is van een gewijzigde werkelijkheid en de VVD meent dan ook dat deze conclusie zou moeten leiden tot het verleggen van accenten. Het realiseren van de KRW-doelstellingen, het volledig uitvoeren van het WBP4, een aantal zaken dat door de Provincie wordt opgedragen én het onderhouden van een nieuw systeem, lijkt de VVD niet haalbaar. Over het voorstel om hiertoe extra personeel aan te trekken, heeft de VVD eveneens sterke twijfels.

De VVD kan niet instemmen met het aantrekken van extra personele capaciteit voor zaken die vanuit de Provincie worden opgelegd, zoals Natura2000 en uitvoering van de PAS. Als de Provincie wenst dat Waterschap De Dommel deze zaken gaat uitvoeren, dan zal de Provincie daar ook financiële middelen tegenover moeten stellen. Spreker vraagt of het DB hier mogelijkheden voor ziet.

Het gereserveerde bedrag van één miljoen euro dient volgens de VVD uitsluitend te worden bestemd voor de uitvoering van maatregelen tegen wateroverlast.

De VVD is ontevreden over de voortgang van de GGOR Landbouw. De fractie wenst meer actie en vraagt zich af wat precies het probleem is waardoor voortgang uitblijft. Als er te weinig gebiedsinbreng zou zijn, vraagt hij zich af of hier meer inzet op kan worden gepleegd.

In de Beleidsbegroting wordt een versnelde aanpak van medicijnresten voorgesteld. Als blijkt dat bepaalde andere zaken niet kunnen worden uitgevoerd, roept deze versnelde aanpak van aanpak van medicijnen toch vragen op over de prioritering.

De vraag van de VVD inzake de majeure projecten is in de ambtelijke reactie niet beantwoord. In de AB vergadering heeft de VVD, samen met andere partijen nog enkele moties ingediend om haar inbreng te verwezenlijken. Deze moties zijn unaniem aangenomen.
Voorstelnummer I-36513; hierin wordt gevraagd,
 •  in te stemmen met het handhaven van de in het WBP4 aangebrachte gebiedsprioritering en
    de noodzaak om voor de doelrealisatie meer aandacht te schenken aan de verbinding met
    de betrokken partners;
 •  in te stemmen met de lijst van majeure projecten;
 •  de beleidsbegroting 2017 vast te stellen.

De voorzitter wijst op de vereenvoudigde opzet van de Beleidsbegroting. De eerder gestelde technische vragen zijn inmiddels schriftelijk beantwoord.

Namens de fractie: René Dekkers
Fractievoorzitter VVD Dommel
Tel.: 06-33840930
Stuur ons een mail