ENERGIETRANSITIE: INITIATIEF BIJ BEDRIJFSLEVEN
's-Hertogenbosch, 17 mei 2016

Provinciale Staten bespraken vrijdag het Uitvoeringsprogramma Energie. In totaal investeert de Provincie 30 miljoen euro om in 2020 14% van de Brabantse energie te halen uit duurzame bronnen. Dit levert naar verwachting voor liefst 15 miljard aan investeringen in Brabant op.

"Het programma wil een brede beweging op gang brengen in Brabant. Focus ligt hierbij op het ondernemend vermogen van inwoners en bedrijven in Brabant. De VVD is blij dat de Provincie een terughoudende rol aanneemt", zei Peter Portheine tijdens de PS-vergadering. "De rol van de Provincie is vooral faciliteren, communiceren en soms initiëren."
EN INWONERS
Alternatieve energiebronnen
Het programma zet sterk in op ontwikkelingen rond geothermie, zon- en windenergie. Portheine riep gedeputeerde Spierings op vooral actief te blijven kijken naar alternatieven die mogelijk veel duurzamer zijn op lange termijn, zoals thorium en mierenzuur. "Alleen de gekende methoden gaan ons die 14% niet brengen", stelde Portheine. De VVD hecht veel waarde aan een open blik richting de alternatieven. De gedeputeerde deed de toezegging hiervoor open te staan wanneer hiervoor initiatieven komen.

Stimuleren elektrisch vervoer
Daarnaast stond Portheine uitgebreid stil bij de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer. "Het recente succes bij de introductie van de nieuwe Tesla toont maar weer eens aan dat elektrisch vervoer de toekomst is. Onze doelstelling is 100.000 elektrische auto's in 2020. Daarvoor heb je zo'n 10.000 laadpalen nodig. In plaats van deze auto's subsidiëren, moeten we als overheid zorgen voor een goede infrastructuur, waardoor elektrisch rijden aantrekkelijk wordt", zei Portheine.

Hij deed daarbij een suggestie aan de gedeputeerde. "In Noorwegen worden elektrische auto's toegelaten op de busbaan. Wellicht kan Brabant als pilot fungeren voor soortgelijke innovatieve ideeën op het gebied van slimme mobiliteit." De gedeputeerde reageerde enthousiast op deze suggestie en beloofde dit soort ideeën actief te onderzoeken.

Motie sportaccomodaties
Verder werd er mede op initiatief van de VVD bijna Statenbreed een motie ingediend en aangenomen over de verduurzaming van sportcomplexen. Hiermee worden 5100 Brabantse sportverenigingen ambassadeurs van het plan van de Provincie. Precies wat de VVD beoogt: beweging van onderop stimuleren.

De motie impliceert dat Gedeputeerde Staten met een instrument komen voor gemeenten om lokaal sportverenigingen met o.a. financiering te helpen om versneld om te schakelen naar led-verlichting en waar relevant en opportuun ook zonnepanelen te plaatsen. Verder is het achterliggend idee dat hiermee sportclubs en hun leden sterker bewust worden van de noodzaak om iedereen zijn bijdrage te laten leveren om de doelstellingen van het klimaatakkoord (14% duurzame energie in 2020) te helpen realiseren.

Paul van Son
Communicatiemedewerker VVD Statenfractie
Stuur me een mail